Page Rank, או במינוח העברי שלו: "דירוג הדף", הוא תוצאה של חישוב מתמטי המבוסס על אלגוריתם של חברת גוגל לבדיקה של מידת האמינות של דפי אינטרנט.

בעוד הפרמטרים המרכיבים את התוצאה אינם ידועים במדויק לציבור, קיימת הנחה מקובלת כי פרמטרים כמו מספר הקישורים לדף וממנו, מידת המקוריות של הטקסט (האם הועתק ממקור אחר או נכתב במיוחד עבור דף האינטרנט) ופרמטרים אחרים מסייעים בקביעה אם דף אינטרנט הוא מקור אמין.

לתוצאה זו קיימת משמעות רבה בקידום אתרים, משום שאתרים עם Page Rank גבוה יותר יופיעו בדרך כלל מעל אתרים עם Page Rank נמוך בדף תוצאות החיפוש של גוגל.

האלגוריתם עצמו משתנה מעת לעת ומותאם לשינוי בשיטת חישוב התוצאות, וכן נבנה תוך ניסיון למנוע מניפולציות על תוצאות החיפוש שמתבצעות לעיתים על ידי חברות בעלות אתרים ועל ידי מקדמי אתרים.